Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2002-04-02 10:55:00 - Martin LEPIŠ - Online verzie AV
BitDefender On-line Scanning System

Každým rokom na softvérovom trhu pribúdajú nové AV-produkty ponúkajúce používateľom široké i dostatočne kvalitné možnosti v oblasti zabezpečenia AV-ochrany ich počítačových systémov, ako samostatných jednotiek i celkov integrovaných do rozrastajúcich sa počítačových sietí. Všetky tieto vymoženosti tu sú a každý si z nich môže vybrať riešenie podľa vlastných potrieb a požiadaviek - samozrejme tak ako všade, ani tu nič je zadarmo. Pre tých používateľov, ktorí nemajú záujem o permanentnú AV-ochranu svojich počítačov a zároveň nechcú platiť za AV-systémy a ich ročné aktualizácie ponúka AV-spoločnosť SoftWin alternatívne riešenie v podobe klasického AV-systému prevádzkovaného bezplatne prostredníctvom Internetu - nazvaného BitDefender On-line Scanning System... .

Princíp fungovania tejto on-line aplikácie je založený na možnostiach technológie ActiveX, ktorá bola vytvorená spoločnosťou Microsoft a neskôr integrovaná do najpoužívanejších sieťových aplikácií (napr.: MS Internet Explorer). Vďaka nej sa programátorom rumunskej AV-spoločnosti SoftWin podarilo veľmi rýchlo a efektívne naprogramovať odľahčenú verziu AV-systému BitDefender Anti-Virus schopnú fungovať priamo prostredníctvom Internetu, bez nutnosti zložitej inštalácie a kapacitnej i systémovej náročnosti. Bežné možnosti v oblasti detekcie škodlivých kódov a ich eliminácie sa v porovnaní s klasickou verziou AV-systému nijako nezmenili.

Inštalácia...
Tak ako je tomu pri všetkých podobných on-line AV-systémoch, aj tento je určený najmä pre používateľov OS MS Windows 9x-XP s pripojením na Internet, ktorí majú záujem bezplatne a nepermanentne využívať možnosti klasického AV-systému (t.j. vyhľadávať a eliminovať škodlivé kódy obsiahnuté na pevných i výmenných diskoch, v súboroch, emailových správach a pod.). Proces inštalácie, či skôr integrácie tohto AV-systému do počítača je nevyhnutnou záležitosťou, ktorú však musí absolvovať každý používateľ - našťastie iba jeden raz - a to pri prvej návšteve web stránok venovaných tejto službe. Po odsúhlasení licenčných podmienok nasleduje žiadosť systému o povolenie preniesť sieťou a nahrať na pevný disk používateľa súbory tvoriace výkonné jadro AV-systému BitDefender On-line Scanning System (... jedná sa približne o kapacitu 750 kB). Súbory sú kvôli prehľadnosti ukladané na disk do adresára Windows\AvxOScan, pričom niekoľko doplnkových modulov je umiestnených aj do adresárov Windows\Downloaded Program Files a Windows\System (... pri OS MS Windows 9x-Me) alebo Windows\System32 (... pri OS MS Windows NT-XP). Po úspešnom ukončení tejto operácie, ktorá by ani na pomalších linkách nemala presiahnuť 3 až 5 minút sa už priamo z pevného disku aktivuje jeden z novovytvorených súborov, tvoriaci modul tzv. autoaktualizácie. Ten je určený pre inteligentný rozdielový download súborov tvoriacich databázu vírusových reťazcov. Sťahovanie týchto komponentov je opäť veľmi rýchle - naraz sa sťahujú z aktualizačného servera dva súbory - a používateľ je počas celej operácie priebežne informovaný o kapacite každého zo sťahovaných súborov i percentuálnej úspešnosti downloadu. Ak všetko prebehne bez problémov a chybových hlásení je BifDefender On-line Scanning System pripravený na použitie... .
Mimochodom, pri ďalších návštevách web stránok prevádzkujúcich vyššie spomínanú službu dochádza automaticky k aktivácii autoaktualizačného modulu a downloadu najnovších súborov tvoriacich databázu vírusových reťazcov na pevný disk (... približná kapacita potrebná pre AV-systém aj s databázou vírusových reťazcov je 5 MB).

Používanie...
Neraz sa hovorí, že čím jednoduchší je systém na ovládanie, tým lepšie a efektívnejšie sa s ním pracuje. To je i prípad AV-systému BitDefender On-line Scanning System, ktorý je graficky i funkčne lokalizovaný do jedného aplikačného okna internetovského prehliadača. Pracovné okno, či skôr plocha tohto AV-systému je rozdelená na štyri základné časti:

- Scan options ... umožňuje aktivovať prehliadanie operačnej pamäte, archívov, emailových správ, boot sektorov;
- Target selection ... umožňuje uskutočniť výber objektov spadajúcich do procesu AV-kontroly;
- Status report ... slúži pre výpis pracovných operácií AV-systému, vrátane infikovaných a podozrivých objektov;
- Start/Stop Scanning ... predstavuje ovládacie tlačidlo a stavový riadok pre výpis aktuálnych operácií.

Celkové ovládanie a manipulácia sú viac-menej intuitívne. Široké možnosti nastavení umožňujú každému používateľovi sa rozhodnúť buď len pre klasický test základných infikovateľných objektov - súborov, alebo rozšírenú množinu súborov o archívy, run-time komprimátori, súbory obsahujúce databázy emailových správ i aktívne procesy v operačnej pamäti. Kvalita AV-testu je uspokojivá, nakoľko AV-systém okrem rozsiahlej množiny vírusov, červov, trójskych koňov, ... obsiahnutej vo svojej databáze vírusových reťazcov disponuje aj výkonnou heuristickou analýzou pre vyhľadávanie nových škodlivých kódov.
Po uskutočnení výberu objektov určených pre AV-kontrolu a spustení kontrolného procesu je používateľ pri výskyte každého infikovaného alebo podozrivého objektu informovaný prostredníctvom malého dialógového okna ponúkajúceho iba reálne možnosti manipulácie s takýmto objektom. Bežne sú k dispozícii proces liečenia (... zvláda iba najrozšírenejšie vírusy a červy + makro a skript vírusy), premenovania, presunu do chráneného adresára (... ide však skôr o presun infikovaných objektov z adresára samotného AV-systému !!?!! ) alebo ignorovanie vzniknutého stavu. V nastaveniach AV-systému je tiež dostupná možnosť nazvaná AutoClean, ktorá v prípade aktivácie dokáže sama rozhodnúť, ako bude s infikovanými a podozrivými objektmi naložené (... používateľ tak nemusí reagovať na každé hlásenie manuálne).
Počas i po ukončení AV-kontroly má používateľ neustále prehľadne usporiadané informácie o všetkých nájdených a poprípade i vyliečených infikovaných objektoch - súboroch - boot sektoroch v jednej z vyššie spomínaných častí pracovného okna AV-systému. Prebiehajúci proces AV-kontroly je možné v ľubovoľnom okamihu prerušiť alebo úplne ukončiť (... buď pomocou tlačidla Stop Scanning alebo uzatvorením okna internetovského prehliadača).

Hodnotenie...
Po dlhodobejšom používaní tohto on-line AV-systému na počítačoch s rôznymi výkonmi i OS sa dá konštatovať, že existencia tejto služby je pre všetkých používateľov s priemerným pripojením na Internet veľkou výhodou. Odporučiť BitDefender On-line Scanning System možno skutočne všetkým - používateľom i správcom počítačových sietí či serverov, ktorí nemajú záujem o permanentnú AV-ochranu svojich systémov, potrebujú si len občas preveriť vybranú množinu súborov, adresárov alebo nemajú dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie si oficiálnej verzie klasického i rezidentného AV-systému.

+ jednoduchosť a plná automatizácia pri integrácii do OS;
+ intuitívne ovládanie a manipulovanie s AV-systémom;
+ pravidelne aktualizovaná databáza vírusových reťazcov;
+ indikácia stavu aktivity počas AV-kontroly;
+ priebežné informovanie používateľa o infikovaných/podozrivých objektoch;
+ možnosť okamžitého ukončenia procesu AV-kontroly;
+ dostupnosť 24 hodín denne a 365 dní v roku;

- značná pamäťová i systémová náročnosť pri procese AV-kontroly;
- slabé možnosti pri liečení infikovaných objektov a manipulácii s nimi;
- priemerná rýchlosť AV-kontroly klasických i komprimovaných súborov;
- absencia jazykovej lokalizácie a detailnejšej nápovedy;
- zložitejší spôsob odinštalovania z OS.

Odinštalovanie...
Odinštalovanie AV-systému BitDefender On-line Scanning System z OS je možné vykonať kedykoľvek - žiaľ výlučne manuálne. Postup je nasledujúci: v rámci adresára Windows treba úplne odstrániť podadresár AvxOScan, v adresári Downloaded Program Files je potrebné aktivovať súbor UNINST.BAT a z adresára Windows\System (... pri OS MS Windows 9x-Me) alebo Windows\System32 (... pri OS MS Windows NT-XP) treba vymazať súbory: XCOMM.DLL, XCOMMSRV.DLL a XGATE.DLL. Pri tomto procese je síce potrebné vykonať o pár úkonov viac ako by bolo vhodné, ale nie je to nič zložité a ani časovo náročné... .

Na záver ešte jedna dôležitá informácie týkajúca sa odosielania údajov z počítača používateľa smerom do AV-spoločnosti SoftWin. Odosielanie sumárneho zoznamu nájdených infikovaných objektov - súborov systém vykoná len vtedy, ak používateľ pri integrácii AV-systému do OS alebo pri aktivácii AV-kontroly aktivuje možnosť R.T.V.R (t.j. Real Time Virus Reporting). V opačnom prípade nebudú odoslané žiadne údaje. Mimochodom, všetky takouto cestou získané informácie slúžia pracovníkom AV-spoločnosti SoftWin pri každomesačnom zostavovaní štatistík najrozšírenejších a najnebezpečnejších počítačových vírusov a červov.Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.