Vírusy.sk - Informačný web server (www.virusy.sk)

Novinky - PC Vírusy - AV Systémy - Virus Bulletin - Download

_Novinky__
Editoriál
Novinky

_PC Vírusy__
Popisy vírusov
Vírusový radar
Poplašné správy
Napadnutý vírusom?
Diskusia o vírusoch

_AV Systémy__
AV programy
AV spoločnosti
AV testy
Trial verzie AV
Online verzie AV
Jednoúčelové AV
Diskusia o AV

_Virus Bulletin__
Virus Bulletin
Virus Bulletin
2004-2005

_O Vírusoch__
eKonferencie
Encyklopédie
Publikácie

_Redakcia__
Kontakt
Spolupráca

_Partneri__
LTC.sk

_Spriatelené sajty__
AVIR.sk
DrWeb32.sk
AEC.sk
Grisoft.cz
BitDefender.com
Info Consult.sk

 

 
 
2003-07-30 09:05:00 - Martin LEPIŠ - Novinky
Z Čiech k nám prichádza - Moderná počítačová infiltrácia  (... elektronická kniha)

Nájsť toho času na českom alebo slovenskom knižničnom trhu, či dokonca priamo na Internete dostatočne kvalitnú a aktuálnu publikáciu, ktorá by sa venovala problematike moderných počítačových infiltrácií (t.j. počítačovým vírusom, červom i rôznym iným škodlivým a nežiadúcim programom) a zároveň aj ochrane počítačových systémov proti nim je skutočne dosť problematické. Z času na čas sa síce vo vybraných IT-periodikách objavia nejaké tie mini-publikácie, no ich najväčším problémom je krátky časový interval, počas ktorého si ich môžu jednotliví používatelia zadovážiť a tiež relatívne stručný – informatívny obsah. Našťastie počas tohto týždňa sa situácia v tomto smere výrazne zmenila! Pre všetkých záujemcov je tu úplne nová – voľne dostupná – elektronická publikácia nazvaná "Moderní počítačová infiltrace", ktorej autorom je náš český kolega Igor Hák. Ten v uplynulých mesiacoch vytvoril svojim spôsobom, resp. obsahom jedinečné dielo tvoriace základ pre jeho vysokoškolskú bakalársku prácu. Na rozdiel od stoviek/tisícok iných študentov sa však rozhodol získané a zosumarizované informácie i poznatky prezentovať nielen na vysokoškolskej pôde pred obmedzenou skupinou ľudí (... čo do ich počtu), ale aj pred širokým spektrom používateľov počítačovej siete Internet, ktorí bažia po nových a zaujímavých informáciách. Pozrime sa teda aspoň v krátkosti na to, čo všetko sa tomuto mladému autorovi podarilo popísať na približne deväťdesiatich stranách svojej publikácie... .

Celá publikácia nazvaná "Moderní počítačová infiltrace" je logicky rozdelená na štyri kapitoly, z ktorých prvé dve tvoria jej hlavný obsah a zostávajúce dve majú len istý doplňujúci charakter. V jednotlivých častiach publikácie je možné okrem dosť dobre štylisticky i obsahovo napísaného textu nájsť viacero názorných obrázkov, grafov a tabuliek. V častiach venovaných vybraným typom vírusových infiltrácií sú okrem ich popisov dostupné aj ukážkové zdrojové kódy (... samozrejme, vždy len ich konkrétne segmenty).

Prvá - svojim obsahom rozsiahla kapitola nazvaná Počítačová infiltrace sa venuje na viac ako päťdesiatich stranách tým najrôznejším v praxi sa vyskytujúcim i z histórie známym počítačovým infiltráciám (... počnúc vírusmi, červami, trójskymi koňmi – končiac rôznymi škodlivými a nežiadúcimi programami). Zaujímavé informácie tu teda nájde určite nielen začínajúci a priemerne zdatný používateľ, ale aj nejeden nadšenec, ktorí sa zaujíma o to, ako fungujú nové škodlivé kódy pre prostredie OS MS Windows, aké metódy využívajú pri procese šírenia sa, replikácie, maskovania, ... . Na tejto kapitole je okrem jej obsahu zaujímavé aj to, akým spôsobom sa autor rozhodol predstaviť jednotlivé počítačové infiltrácie. Zatiaľ čo v iných podobne ladených publikáciách sa vždy začínali popisy pri tých najstarších vírusoch a postupne postupovali k tým najnovším, tu je situácia úplne opačná. Najprv sa autor venuje objasneniu základnej terminológie a tým typom počítačových infiltrácií, s ktorými sa používatelia Intenretu a jeho služieb v praxi stretávajú najviac, pričom postupne prechádza k starším, pomaly už zabudnutým makro a skriptvírusom i vírusom pre OS MS DOS. V závere kapitoly sa nachádza ešte stručný pohľad na problematiku generátorov škodlivých kódov a tiež popis niekoľkých svetových spoločností monitorujúcich vírusovú scénu... .

Druhá opäť dosť rozsiahla kapitola nesúca názov Antivirový software sa venuje problematike AV-systémov určených pre boj proti existujúcim typom počítačových infiltrácií. Nájsť je tu možné zaujímavé informácie týkajúce sa napríklad elementárneho delenia AV-systémov a charakteristiky AV-systémov určených pre ochranu počítačových staníc, serverov i firewallov. Pozornosť je venovaná hlavne tomu, čo by nemalo chýbať v základnej a rozširujúcej výbave kvalitných AV-systémov, aké sú ich možnosti v oblasti odhaľovania a liečenia existujúcich i nových škodlivých kódov, čo všetko sa od nich očakáva pri ich nasadení na samostatných alebo v sieti integrovaných počítačoch a pod.. Zaujímavou je tiež stručná časť pojednávajúca o tom, ako sa tvoria a čo vlastne predstavujú neraz zložito a krkolomne vyzerajúce názvy jednotlivých počítačových infiltrácií. V závere kapitoly nechýba ešte pár slov o tom, ako prebiehajú popredné svetové porovnávacie testy AV-systémov, stručná (... niekde až "uštipačná") charakteristika vybraných AV-spoločností a niekoľko praktických rád a odporúčaní do života.

Tretia kapitola nazvaná Prevence jiná, než softvarově-antivirová určite už len svojim názvom dáva jasne najavo, o čom bude v rámci nej reč. Venuje sa teda tomu, na čo všetko by používatelia mali brať ohľad pri práci s počítačmi, počítačovou sieťou i jej existujúcimi službami. Všeobecne totiž platí, že prevencia v každej oblasti je vždy lacnejšia, efektívnejšia a účinnejšia ako nežiadúca eliminácia škôd, ktoré sú spôsobené neznalosťou, či nedostatočnou a neskorou informovanosťou. Mimochodom v tejto kapitole je možné navyše nájsť aj informácie o tom, ktoré aplikácie od spoločnosti Microsoft by bolo vhodné aspoň z času na čas zaplátať... .

Záverečná kapitola nazvaná Virová scéna už len veľmi stručne pojednáva napríklad o tom, do akých skupín by sa dali rozdeliť ľudia, ktorí inklinujú k počítačovým vírusom (... hlavne k ich písaniu a zbieraniu). V jej závere sa nachádza ešte jeden povšimnutia hodný obrázok nesúci dosť príznačný názov GriYosoft (... predstavuje paródiu na názov istej českej AV-spoločnosti), ktorý vznikol pri stretnutí pisateľov vírusových infiltrácií v Brne, v roku 2000.

Ako sme už uviedli na začiatku, prezentovaná publikácia bude určite významným prínosom pre mnohých, po nových informáciách a poznatkoch bažiacich, používateľov počítačov i študentov na stredných a tiež vysokých školách. Nám neostáva na záver nič iné než konštatovať, že autor odviedol skutočne obrovský kus práce, ktorej výsledkom je nielen zaujímavá a rozsiahla bakalárska práca, ale aj "nová internetová kniha o vírusoch...".

Prípadní záujemcovia môžu aktuálnu verziu publikácie "Moderní počítačová infiltrace" získať na web stránkach jej autora, alebo priamo prostredníctvom nasledujúceho odkazu – a to buď vo formáte PDF súboru alebo ZIP archívu (... ich približná kapacita je 1,7 MB).

Vytlačiť článok... Zdroj: Viry.cz


Súvisiace články:
2004-06-14 09:00:00  Z Čiech k nám prichádzajú - Moderné počítačové vírusy... - Novinky


Systémové hlásenie:
Pri generovaní stránky sa vyskytla nasledujúca chyba - nepodarilo sa nájsť požadovaný zdroj dát!

Na odstránení vzniknutého stavu sa intenzívne pracuje, skúste navštíviť naše web stránky o niečo neskôr.